STUDIA I STOPNIA

28.12.2017

I STOPNIA

kierunek: Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (inż., S/N)

To interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych.

Studia kierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) posiadających świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku kandydatów z tzw. starą maturą. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką przyrodniczą w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Pożądane są również zainteresowania o ukierunkowaniu ekonomicznym. 

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2410 w systemie stacjonarnym i 1475 w systemie niestacjonarnym. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest równa 210.

Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia:

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

Dziedzina: nauk rolniczych;

Dyscyplina: agronomia, zootechnika, leśnictwo i technika rolnicza.

Charakterystyka profilu absolwenta

Absolwent kierunku studiów „Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych”  będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu nauk rolniczych i leśnych, jak również zastosowania nowoczesnych technik i technologii w tych dziedzinach.

Poznaje, na każdym etapie, procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania ich poziomu i jakości. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu, szkółkarstwa, planowania i wykonawstwa nasadzeń, pozyskania i przerobu drewna oraz przetwórstwa runa leśnego, łowiectwa i zagospodarowania dziczyzny, a także minimalizacji szkód od zwierzyny w gospodarce rolnej i leśnej. Poznaje biologiczne, chemiczne i fizyczne zagrożenia produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i leśnego. Posiada wiedzę w zakresie współzależności biocenoz rolno-leśnych oraz ich wpływu na bioróżnorodności. Nabywa zdolność i rozumie konieczność kształtowania wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, ich infrastruktury. Poznaje zagadnienia związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych i ich wpływu na ochronę środowiska. Zdobywa wiedzę z zakresu procesów technologicznych, mechanizacji prac, powiązań logistycznych oraz podstaw zarządzania, marketingu i ekonomiki produkcji.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów.

Posiada rozeznanie w zakresie obowiązujących dyrektyw, ustaw i rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących gospodarki rolno-leśnej oraz ochrony środowiska, co otwiera przed absolwentem europejski rynek pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, agencjach i instytucjach rządowych i samorządowych związanych z gospodarką rolno-leśną. Posiada również umiejętność zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz w usługach. Jest przygotowany do kontynuowania studiów na drugim poziomie kształcenia. Uzyskane wykształcenie kwalifikuje absolwenta prowadzącego własne gospodarstwo rolne do pozyskiwania środków z funduszy rozdysponowywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Profil praktyczny tworzonego kierunku oraz organizacja zajęć praktycznych w systemie wakacyjnym i tzw. dualnym (w czasie trwania roku akademickiego) pozwoli na zdobycie przez absolwenta niezbędnych umiejętności w tym zakresie w środowisku i zakładach pracy zajmujących się zawodowo działalnością związaną z rolnictwem i leśnictwem. Doświadczenie zawodowe i szereg umiejętności praktycznych zostanie osiągnięte również poprzez włączenie do procesu kształcenia wieloletnich praktyków związanych z jednostkami prowadzącymi działalność rolniczą i leśną.

Absolwent może znaleźć, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, zatrudnienie jako inspektor w jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne i leśne. Osiągnięta wiedza i umiejętności pozwolą również na zdobycie uprawnień doradcy rolno-środowiskowego i eksperta przyrodniczego z uprawnieniami doradzania w ramach programu rolno-środowiskowego.

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl