Charakterystyka profilu absolwenta kierunku GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH  (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia)

Absolwent tego kierunku studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu nauk rolniczych i leśnych, jak również zastosowania nowoczesnych technik i technologii w tych dziedzinach.

Poznaje, na każdym etapie, procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania ich poziomu i jakości. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu, szkółkarstwa, planowania i wykonawstwa nasadzeń, pozyskania i przerobu drewna oraz przetwórstwa runa leśnego, łowiectwa i zagospodarowania dziczyzny, a także minimalizacji szkód od zwierzyny w gospodarce rolnej i leśnej. Poznaje biologiczne, chemiczne i fizyczne zagrożenia produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i leśnego. Posiada wiedzę w zakresie współzależności biocenoz rolno-leśnych oraz ich wpływu na bioróżnorodności. Nabywa zdolność i rozumie konieczność kształtowania wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, ich infrastruktury. Poznaje zagadnienia związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych i ich wpływu na ochronę środowiska. Zdobywa wiedzę z zakresu procesów technologicznych, mechanizacji prac, powiązań logistycznych oraz podstaw zarządzania, marketingu i ekonomiki produkcji.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów.

Posiada rozeznanie w zakresie obowiązujących dyrektyw, ustaw i rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących gospodarki rolno-leśnej oraz ochrony środowiska, co otwiera przed absolwentem europejski rynek pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, agencjach i instytucjach rządowych i samorządowych związanych z gospodarką rolno-leśną. Posiada również umiejętność zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz w usługach. Jest przygotowany do kontynuowania studiów na drugim poziomie kształcenia. Uzyskane wykształcenie kwalifikuje absolwenta prowadzącego własne gospodarstwo rolne do pozyskiwania środków z funduszy rozdysponowywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Profil praktyczny tworzonego kierunku oraz organizacja zajęć praktycznych w systemie wakacyjnym i tzw. dualnym (w czasie trwania roku akademickiego) pozwoli na zdobycie przez absolwenta niezbędnych umiejętności w tym zakresie w środowisku i zakładach pracy zajmujących się zawodowo działalnością związaną z rolnictwem i leśnictwem. Doświadczenie zawodowe i szereg umiejętności praktycznych zostanie osiągnięte również poprzez włączenie do procesu kształcenia wieloletnich praktyków związanych z jednostkami prowadzącymi działalność rolniczą i leśną.

Absolwent może znaleźć, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, zatrudnienie jako inspektor w jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne i leśne. Osiągnięta wiedza i umiejętności pozwolą również na zdobycie uprawnień doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego z uprawnieniami doradzania w ramach programu rolnośrodowiskowego.

Charakterystyka profilu absolwenta kierunku „Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych „ stopień 2 magisterski

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych „ będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz dalszego podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych. Absolwent będzie posiadał również szereg kompetencji społecznych m.in. w zakresie:

  • rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania zawodowego
  • aktywności w kształtowaniu różnorodnych form działalności społecznej i umiejętności aktywizowania innych osób
  • umiejętności współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról, w tym roli przywódcy
  • przestrzegania norm etycznych w podejmowanej aktywności pracowniczej oraz dostrzegania i analizy dylematów etyki zawodowej i przewidywania ich skutków
  • otwartości na przyjmowanie nowych idei, pomysłów i kreatywnego ich wykorzystania
  • umiejętności logicznego definiowania zadań, ustalania ich hierarchii oraz wyznaczania priorytetów działalności na różnych polach


Istotnym elementem kształcenia jest również zdobycie kompetencji społecznych w zakresie poczucia odpowiedzialności za jakość gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych oraz jej wpływu na stan środowiska naturalnego. Interdyscyplinarny zakres wiedzy oraz nabyte kompetencje pozwolą absolwentowi na zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w rządowych agencjach związanych z obsługą rolnictwa, w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, w Parkach Narodowych i Krajobrazowych, w stowarzyszeniach właścicieli gospodarstw rolno-leśnych, w organach samorządowych ( powiaty i gminy ), w firmach związanych z obsługą leśnictwa . Uzyskana wiedza pozwoli również na organizację i prowadzenie własnych gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rolno-leśną oraz tworzenie przedsiębiorstw usługowych na rzecz nadleśnictw. Absolwent jest również przygotowany do pracy w uczelniach wyższych

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl